วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฟ้อนรำ ระบำ4ภาค


    สิทธิมนุษยชน

หมายถึง ศั ์ กดิศ ีรของความเ ็ปนมนุษย์ ิสท ิธ เส ีรภาพและความเสมอภาคที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  เป็น ิสท ิ ้ ธขัน ้ พืนฐานของความเป็นมนุษย์เ ็ปนมาตรฐา ้ นขัน
ต ่าที่พึงมี เ ็ป ่ น ิสงจ าเ ็ปนในการด ารง ีชวิตของมนุษย์อ ่ ยาง ีมศั ์ กดิศ ีรและ ีมคุณ ่ คา    เป็นสิทธิที่ได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศโดยไ ่ มค านึงถึงความแตก ่ ตางในเ ืร่อง ้ เ ืชอชาติ ีสผิว เพศ อายุ ภาษา
ศาสนา สถานภาพทางกายและสุขภาพ รว ้ มทังความเ ืช่อทางการเมืองห ืรอความเ ืช่ออื่น ๆ ที่ ้ ขึน ั กบ
้ พืนฐานทางสังคม ิสท ิธมนุษยชนเ ็ป ่ น ิสงที่ไ ่ มสามารถ ่ ถายทอดห ืรอโอนให้แ ่ กผู้อื่นได้หากมีการ
่ ลวงละเมิด ่ ตอ ิสท ิธมนุษยชน ่ ยอมจะได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมาย ่ เชน สิทธิในชีวิต
่ รางกาย และความ ่ มันคงปลอดภัย สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน    ตลอดจนสิทธิในการเคลื่อนไหว
และในการเลือ ่ กถินที่อ ่ ยูอาศัย เป็นต้น   นอกจา ้ กนีสิทธิมนุษยชนยังหมายถึง สิทธิที่พึงมีเพื่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งคุณ ่ คาของความเ ็ปนมนุษย์   ่ เชน สิทธิในการ
เลือกนับถือศาสนา สิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ    สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิ
ในการ ีม ่ สวน ่ รวมในทางการเมือง เป็นต้น สิทธิมนุษยชนจึงประกอบไปด้วย ิสท ิธ ่ ตาง ๆ   ครอบคลุม

     ความส าคัญของ ิสท ิธมนุษยชน

ส าหรับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ้ นัน ได้ ีมการบัญญัติกฎหมาย ่ วาด้วย ิสท ิธมนุษยชน
้ ขึนมาใช้เพื่อปก ้ปอง  คุ้มครอง   ิสท ิธของพลเมืองภายใต้กระแสของความเจ ิรญทางเศรษ ิ ฐกจ   และ
สังคมเพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งถูกละเมิด  โดย  กาหนดให้คณะกรรมการ ิสท ิธมนุษยชนแ ่ หงชาติ
มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานการกระท าอันเ ็ปนการละเมิด ิสท ิธมนุษยชนพร้อม ั กบ
แสวงหาแนวทางแ ้ กไขปัญหาที่เหมาะสม ในขณะเ ีดยว ั กนต้อง ่ สงเส ิรมและคุ้มครอง ิสท ิธมนุษยชน
่ สงเส ิรมการ ึศกษา วิจัยและเผยแพ ่ รความ ูร้ด้าน ิสท ิธมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญในฐานะที่เป็นหลักในการวางระบบความคิดให้ประชาชนรู้
และตระหนักถึงคุณ ่ คาของความเ ็ปนมนุษย์ยอมรับความเป็นมนุษย์   ศั ์ กดิศ ีร ชาติ  กาเนิด สิทธิ ้ ขัน
้ พืนฐานของการด ารง ีช ้ พตังแ ่ ต ิ เกดจนตาย ิสท ิธมนุษยชนเ ็ปนหลักประ ั กนความเ ็ปนมนุษย์ในเ ืร่อง
สิทธิ เสรีภาพ
     การคุ้มครอง ิสท ิธมนุษยชนให้ได้ผลอ ่ ยางเต็มที่ ต้องได้รับความ ่ รวมมือจากประชาชน
ทุกคน  โดยการปฏิบัติ ่ ตอ ั กนอ ่ ยาง ีมมนุษยธรรม หมายถึง  การให้ความเคารพใน ี เกยรติและศั ์ กดิศรี
แ ่ หงความเ ็ปนมนุษย์ การด ารง ีชวิต ่ รวม ั กนอ ่ ยางสมานฉันท์ ้ เอือ ้ เ ืฟอเผื่อแ ่ ผ ่ ชวยเหลือ ้ื เกอกูลซึ่ง
ั กนและ ั กน ดั ้ งนัน ิสท ิธมนุษยชน ึจงประกอบด้วย ิสท ิธในการด ารง ีชวิตที่ ีดในสังคม ดั ้ งนี
1. สิทธิในชีวิต  เ ็ปน ิสท ิ ้ ธขัน ้ พืนฐานของบุคคล ่ ทัวไปที่สามารถด ารง ีชวิตอ ่ ยูได้  ได้รับ
การตอบสนองความต้องกา ้ รขัน ้ พืนฐาน เ ่ ชน ความจ าเป็นในปัจจัย 4 ได้แ ่ ก อาหาร ยารักษาโรค
ที่อ ่ ยูอาศัย และเค ืร่อง ่ นุง ่ หม และต้องได้รับความคุ้มครองในสิทธิ ่ สวนบุคคล เ ่ ชน การให้ความ
่ ชวยเหลือเมื่อชราเพื่อให้สามารถด ารง ีชพได้อ ่ ยางปกติ     ห ืรอการให้ความ ่ ชวยเหลือเป็นพิเศษ
ส าหรับผู้พิการ คนชรา บุคคลไร้ที่อ ่ ยูวิกลจ ิรต เ ็ปนต้น เพื่อให้ทุกคน ีมความเ ่ ทาเทียม ั กน
2. สิทธิในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง รัฐต้องเปิ ดโอกาส
ั กบทุกคนที่ ีมความประสงค์จะพัฒนาตนเองในแนวทางที่ถูกต้อง เ ่ ชน การพัฒนาตนเองให้ ีม
การศึกษาตามฐานะอันควร การพัฒนาคุณภาพ ีชวิตของตนเอง รวม ้ ทังต้องให้โอกาสแ ่ กบุคคล
บางก ่ ลุมที่เคยกระท าผิดเพื่อที่จะได้อบรมแ ้ กไขให้ ีชวิต ีมคุณภาพที่ส ้ ูงขึน
   3. สิทธิในการยอมรับนับถือ  หมายถึง   การที่บุคคลได้ปฏิบัติ ่ ตอ ั กนด้วยการยอมรับ
นับถือใน ี เกยรติและศั ์ กดิศ ีรของความเ ็ปนมนุษย์ซึ่ง ั กนและ ั กน และตระหนัก ่ วา ีชวิตมนุษย์ทุก
คน ีมความเสมอภาค โดยไ ่ มค านึงถึงฐานะทางเศรษ ิ ฐกจ สภาพสังคม การศึกษา  ต าแห ่ นง
หน้าที่การงาน  เพียงค านึง ่ วาทุกคน ่ ตาง ีมคุณ ่ คาของการเ ็ปนมนุษย์ ้ ทั ้ ง ิสน เมื่อได้มาอ ่ ย ่ ูรวม ั กน
ในสังคม ็ กจะได้รับการยอมรับซึ่ง ั กนและ ั กน ้ ทังในด้านการแสดงความคิดเห็น การ ่ รวมมือ
พัฒนาท้อ ่ งถิน การท าประชาพิจารณ์ฯลฯ โดยต้องไ ่ ม ีมการเลือกปฏิบัต